ThDr. Ján Mallý-Dusarov, pseud. Ivan Dusarov, Ľudomil Slanický bol slovenský dejateľ, novinár, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ a cirkevný hodnostár.

 

* 26.08.1829 (Skalica)            + 19.09.1902 (Ostrihom)

 

Narodil sa 26. augusta 1829 v Skalici. Po štúdiách na nižšom gymnáziu v rodnom meste odišiel za ďalším vzdelaním do Trnavy a neskôr do viedenského Pazmanea, v ktorom skončil teológiu. Po kaplánovaní v Banskej Štiavnici sa vrátil do Viedne, kde bol profesorom Pazmanea, roku 1859 profesorom Tereziána, ústavu pre výchovu diplomatov. Roku 1885 sa stal bratislavským a r. 1888 ostrihomským kanonikom. Zomrel v Ostrihome 19. októbra 1902. Znalosť cudzích jazykov, rozhľad po európskom časopisectve a rozsiahle styky umožňovali Mallému hrať dôležitú úlohu v slovenských národných pohyboch.

Jeho úsilie o modernizáciu slovenského časopisectva, články v Pešťbudínskych vedomostiach a neskôr v Slovenských novinách, jeho vydavateľská činnost‘ (Mravno-zábavná knihovňa, Šmidove spisy pre mládež a Hospodársko-priemyselná knihovňa) svedčia o rozsahu jeho ľudovýchovných snáh. Mallý-Dusarov sa aktívne zúčastňoval na podujatiach Novej slovenskej školy a usiloval sa realisticky riešiť slovensko-maďarský pomer. Bol obetavým mecénom slovenskej tlače a slovenských študentov. Radou a aj finančne pomáhal pri vydávaní Osvaldovho Tovarišstva a zbieral pramenný materiál k životopisu Juraja Palkoviča. Jeho vedecká práca Historia sacra antiqui Testamenti vyšla v Ostrihome r. 1890.

 

Zdroj :  Skalica 1992