Študoval teológiu v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán a farár. Od roku 1919 bol bratislavským kanonikom a pápežským prelátom. Zakladateľ kultúrnych spolkov na Záhorí. Bol redaktorom Katolíckych novín a spolu s Osvaldom vydával časopis Kazateľ. V roku 1928 vydal knihu spomienkových čŕt „Slabí a mocní“. Okrem písania sa venoval aj prekladaniu. Založil Gazdovsko-potravinový spolok.

 

* 26.04.1844 (Skalica)              + 29.08.1938 (Bratislava)

 

Narodil v Skalici. Po maturite vstúpil do ostrihomského seminára, na ktorom horlivo pracoval v „Cirkevnej škole slovenskej“. Po vysviacke na kňaza kaplánoval vo Sv. Ondreji pri Pešti, potom v Holíči, neskôr sa stal administrátorom v Štefanove, Smolinskom a farárom v Dojči. Roku 1899 prešiel za farára do Brodského a r. 1903 do Gbelov. Po svetovej vojne sa stal bratislavským kanonikom. Zomrel v Bratislave 29. augusta 1938.

Pavel Blaho sa stal r. 1870 redaktorom Katolíckych novín, vychádzajúcich v Skalici, ale čoskoro sa tejto funkcie vzdal. V rokoch 1874 – 1880 vydával homiletický časopis Kazateľ a po prevrate vydal knihu spomienkových čŕt „Slabí a mocní“. Blaho sa staral aj o hospodárske povznesenie svojich farníkov. Roku 1872 založil v Holíči Pomocnú pokladnicu. V Dojči sa mu podarilo povzniesť obec hospodársky natoľko, že pred prevratom patrila medzi najvyspelejšie obce.
V Brodskom založil Gazdovsko-potravný spolok a v Gbeloch ho neskôr oživotvoril. Horlivo bojoval za zvolenie slovenských kandidátov do budapeštianskeho parlamentu a finančne podporoval vlastenecké podujatia svojho synovca Dr. Pavla Blahu.

Tento skalický rodák (26.04. 1844) od roku 1869 ako rím.-kat. holíčsky kaplán sa zapísal čestne do annálov mestečka Holíč, lebo tu najmä jeho pričinením vznikla po ekonomickej stránke veľmi požehnaná  POMOCNÁ  POKLADNICA  v roku 1872.Pri vtedajších úžerníckych úrokoch súdobého bankovníctva svojpomocou poskytovala lacnejšie úroky svojim dobrovoľným účastinárom z jednoduchého ľudu, najmä roľníkom, remeselníkom a obchodníkom. V rokoch 1874 – 1881 bol redaktorom  KATOLÍCKYCH  NOVÍN, „Kazateľa“.Od roku 1919 ako bratislavský kanonik a pápežský prelát dožil sa vysokého veku..

Uznanlivo-úsmevne si na neho spomína aj Heinz Jakob Tauber vo svojej Atlantíde na str. 115-166.

 

Autor, text:  Skalica 1992, Pavel Proksa – osobnosti Holíča