V roku 1853 získal učiteľský diplom. Po štúdiách nastupuje ako učiteľ v katolíckom Učiteľskom ústave v Trnave, kde sa neskôr stal riaditeľom. V rokoch 1869 – 1872 pracuje ako stredoškolský učiteľ na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Pre slovenské školy napísal asi 27 učebníc a metodických príručiek. Neskôr sa venoval prekladom maďarských učebníc do slovenčiny. Významná bola aj jeho činnosť v Spolku sv. Vojtecha, kde od roku 1875 pracoval ako člen výboru a účtovník.

 

* 21.10.1837 (Senica)               + 31.08.1886 (Trnava)

 

Študoval v Skalici, Bratislave a Nových Zámkoch. Ako učiteľ pôsobil v Trstíne, Prievaloch, Veľkých Levároch, Zohore, Malackách, ako stredoškol. profesor na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. V 1873 -1886 riaditeľ Kráľovského rím.-kat. učiteľského ústavu v Trnave, kde vyvíjal všestrannú pedagogickú aktivitu.

Autor približne 35 učebníc a metodík vyučovacích predmetov pre ľudové školy, z kt. viaceré vyšli aj v nemec. a maďar. jazyku. Venoval sa tiež prekladom maďar. učebníc do slovenčiny. Vo vyučovacom procese presadzoval princíp názornosti a primeranosti školskej výuky. V odbor. prácach a časop. príspevkoch sa zameriaval na problematiku prípravy učiteľov a osvetlenie reforiem v uhorskom školstve. Písal aj popularizačné a osvetovo-výchovné príručky a články. Prispieval do časopisov Cyrill a Method, Obzor, Priateľ školy a literatúry, Tatran. Spoluzakladateľ časopisov Učiteľské listy a Katholikus Népnevelô. Od 1875 člen výboru a účtovník Spolku sv. Vojtecha.

Foto,  text: Eva Fordinálová, Božena Juríčková/, Dana Janáčková, Senica dejiny mesta