Eva Fordinálová, prof. PhDr., CSc., literárna historička a vedkyňa, poetka,, vysokoškolská pedagogička, sa narodila 17. decembra 1941 v Borskom Mikuláši. Pseudonym: Eva Záborská.

Pôsobila ako učiteľka jazyka slovenského na školách v Hradišti pod Vrátnom, v Borskom Mikuláši, na Strednej zdravotnej škole v Skalici, odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, samostatná vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (od roku 1984). V súčasnosti pôsobí ako profesorka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, kde prednáša dejiny slovenskej literatúry – staršiu slovenskú literatúru a slovenskú klasicistickú literatúru.

* 17.12.1941 (Borský Mikuláš)             

Po absolvovaní FFUK Bratislava pôsobila ako učiteľka jazyka slovenského na školách v Borskom Mikuláši, Strednej zdravotnej škole v Skalici a ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.

Od roku 1984 pôsobila ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v súčasnosti prednáša dejiny slovenskej literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity Prednáša Dejiny slovenskej literatúry na Trnavskej univerzite.
V oblasti literárnej histórie vydala monografie Aký si, Ján Hollý (1985), Tragédia Augustína Doležala (1993), Literárna mozaika Senice (1998), Idey Hollého v ideológii romantizmu (2000), Ján Hollý 1785-1849 ( 2003),v súčasnosti dokončuje monografiu Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie. Okrem nich vydala básnickú zbierku Vôňa Záhoria (1997) a súbor reflexií Ranné zamyslenia ( 2001).
Venuje sa najmä literárnovednému výskumu slovenského národného obrodenia, jej prioritným výskumným záujmom je osobnosť a dielo Jána Hollého v širších literárno-historických súvislostiach.
V jeho básnickom diele skúma predovšetkým ideu slovenskej kresťanskej kultúry a národnej suverenity v európskom kontexte, s akcentom na cyrilo-metodskú tradíciu ako slovenské národné kultúrne dedičstvo. Sleduje i aplikáciu jeho ideí do národnej ideológie romantickej generácie. V celom svojom literárno-vedeckom výskume sa zaujíma o spojitosť klasicistickej literatúry so súčasnosťou a ozrejmuje kresťansko-národný základ celej našej kultúry. Publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch, v literárnych časopisoch ako ( Literárny týždenník, Slovenská literatúra, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady), ďalej pedagogických ako Slovenský jazyk a literatúra v škole, Učiteľské noviny, i v časopisoch duchovného zamerania- katolícke noviny, Rodinné spoločenstvo, Verbum, Viera a život.
Je členkou autorského tímu „Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska“(2000).

 

Vzdelanie:
1961 – 1964: Pedagogický inštitút Trnava, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – dejepis
1964 – 1970: Filozofická fakulta UK v Bratislave, študijný odbor história – slovenský jazyk a literatúra
1973 PhDr.: Filozofická fakulta UK Bratislava
1979 CSc.: Historický ústav SAV Bratislava
1997 habilitácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická činnosť:
1959 – 1961 Základná škola roč. 1. – 4. Hradište pod Vrátnom
1961 – 1969 Základná škola Borský Mikuláš
1969 – 1980 Stredná zdravotnícka škola Skalica
1980 – 1984 Pedagogická fakulta UK Trnava
1995 – 2011 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prednáša a vedie semináre:
staršia slovenská literatúra (Bc.), slovenská klasicistická literatúra (Bc.)

Ďalšie vzdelávanie, vedeckovýskumné aktivity:
2000 – odovzdanie materiálov ako podkladov pre inauguráciu na Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1998 – 2000 VEGA – individuálna grantová úloha – monografia JÁN HOLLÝ (1785-1849)
2001 – 2003 VEGA – individuálna grantová úloha JÁN HOLLÝ V SLOVENSKOM LITERÁRNOM VEDOMÍ

Výber publikačnej činnosti od r. 2003
fordinálová, e.: Ján Hollý (1785 – 1849). Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. 424 s.
fordinálová, e.: Podstata zmien prozodického systému. In: Slovenská literatúra, 2003, č. 6, s. 423 – 444.
fordinálová, e.: Hollého katolícky spevník. In: Viera a život, 2003, č. 2, s. 115 – 129.
fordinálová, e.: Národná funkcia modlitby. In: Modlitba ako výskumný fenomén. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2004, s. 223 – 232.
fordinálová, e.: Básnikov pomník. In: Verbum, 2004, s. 43 – 49.
fordinálová, e.: Prvenstvá Jozefa Ignáca Bajzu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, č. 3 – 4, s. 65 – 71.
FORDINÁLOVÁ, E.: Neprestanem Ťa hľadať. Bratislava: 2005, vyd. LÚČ a Spolok sv. Vojtecha, 96 s.
FORDINÁLOVÁ, E.: Vydedenec generácie – J. I. Bajza inak. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2005, r. 18,  č. 9 – 10, s. 11.
FORDINÁLOVÁ, E.: Význam Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v našej kultúre. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, r. 51, č. 5 – 6, s. 162 – 166.
FORDINÁLOVÁ, E.: Hollého interpretácia centrálnotatranskej teórie v epose Svatopluk. In: Slovenské pohľady, 2005, č. 3, s. 98 – 105.
FORDINÁLOVÁ, E.: Podnetný zborník o slovenskej barokovej kultúre. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2005/2006, č. 1 – 2, s. 54 – 56.
FORDINÁLOVÁ, E.: Šťastnú cestu cez „hluk sveta“ k zóne ticha. In: Bajcar, R.: Verše do ticha. Trnava: 2005, doslov. S. 90 – 93.
FORDINÁLOVÁ, E.: Rodové zázemie Jána Hollého. In: Rodinné spoločenstvo, 2005, r. 21, č. 2, s. 7.
FORDINÁLOVÁ, E.: Nenechajme pošliapať Božiu iskru v nás. In: Viera a život, 2005, r. 15, č. 3,  s. 20 – 21.
FORDINÁLOVÁ, E.: Kňaz verný Bohu a národu – J. I. Bajza. In: Katolícke noviny, 2005, r. 120, č. 10, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Literát Veľkej noci – Ján Hollý. In: Katolícke noviny, 2005, r. 20, č. 13, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Vlasti i Bohu – Rudolf Dilond. In: Katolícke noviny, 2005, r. 120, č. 31, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Šľachtiteľ nielen ľudských duší – Karol Nečesálek. In: Katolícke noviny, 2005, r. 120, č. 37, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Nadšený bádateľ v oblasti duchovnej kultúry – Celestín Lepáček. In: Katolícke noviny, 2005, r. 120, č. 40, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Životná služba Bohu a národu – F. V. Sasinek. In: Katolícke noviny, 2005, r. 120, č. 50, s. 24.
FORDINÁLOVÁ, E.: Básnikov pomník. In: Záhorie, 2005, r. 14, č. 3, s. 26 – 30.
FORDINÁLOVÁ, E.: Národné zásluhy Michala Hlaváčka. In: Záhorie, 2005, r. 14, č. 4, s. 9 – 13.
FORDINÁLOVÁ, E.: Vstup do vnútorného sveta literatúry. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, r. 51, č. 5 – 6, s. 184.
FORDINÁLOVÁ, E.: Literárny prieskum  národného obrodenia. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, r. 51, č. 7 – 8, s. 253 – 254.
FORDINÁLOVÁ, E.: Netradičný pohľad do romantizmu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004/2005, r. 51, č. 9 – 10, s. 306 – 307.
FORDINÁLOVÁ, E.: Aby neomdlievali na ceste. In: Viera a život, r. 15, č. 1, s. 88 – 89.
FORDINÁLOVÁ, E.: Od Budhu ku Kristovi. In: Viera a život, r. 15, č. 4, s. 85 – 85.
FORDINÁLOVÁ, E.: Dejiny liturgickej hudby. In: Viera a život, r. 15, č. 5, s. 87 – 88.
FORDINÁLOVÁ, E.: Ešte viac lásky. In: Záhorie, r. 14, č. 2, s. 27 – 29.
FORDINÁLOVÁ, E.: Monografia ako symbióza racia a emócia. In: Záhorie, r. 14, č. 4, s. 34 – 35.

Iná činnosť:
– samostatná vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV Bratislava (polovičný úväzok)
– externé pôsobenie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– expertízna činnosť: 15 odborných posudkov
– spolupráca s rozhlasom (SRo Bratislava)

 

Zdroj Ivan Knotek, Záhorie 2006, www.borskymikulas.sk, pdfweb.truni.sk