Fotografia - Výtvarná Senica 2018 - 1

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici každoročne na jeseň vyhlasuje regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom Výtvarná Senica. V tomto období sa pripravuje jej 53. ročník s cieľom podporovať rozvoj neprofesionálneho výtvarníctva, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať nové talenty z radov mládeže i dospelých, vytvárať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov tejto tvorby a obohatiť kultúrnu ponuku v meste Senica.

 

Výtvarná Senica je postupovou, trojstupňovou súťažou (regionálna, krajská, celoštátna), je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov, členov združení a spolkov neprofesionálnych výtvarníkov. Môžu sa do nej zapojiť občania žijúci v Slovenskej republike – výtvarníci od 15 rokov veku z okresov Senica a Skalica. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená, je vyhlásená vo všetkých výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Člení sa na 4 súťažné kategórie: autori od 15 do 25 rokov (kategória A), autori od 25 do 60 rokov (kategória B), autori nad 60 rokov (kategória C) a autori vo veku nad 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (kategória D). Do súťaže sa odporúča predložiť maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora. Prijaté budú len výtvarné práce realizované v rokoch 2015 až 2018, s ktorými sa autori doteraz nezúčastnili predchádzajúcich ročníkov Výtvarnej Senice. Každý autor je povinný svoje práce na rube výtvarného diela (pri plastike na spodnej strane) čitateľne označiť menom, priezviskom, adresou, vekom autora, názvom výtvarného diela, výtvarnou technikou, rokom jeho vzniku, súťažnou kategóriou. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám a pod., nie klipy). Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorovi udeliť ocenenia, vyberie práce na výstavu a najlepšie z nich odporučí na postup do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Záujemcov o Výtvarnú Senicu 2018/2019 prosíme doručiť svoje práce a vyplnenú prihlášku do 15. novembra 2018 do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5. Bližšie informácie, propozície súťaže a prihlášky poskytneme v Záhorskom osvetovom stredisku, tel. 034/6513740, 0911 100 302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk.

 

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica