Medzi základné hodnoty agentúry „Tlačová a informačná kancelárie Záhorie“, patria sloboda slova, politická i ekonomická nezávislosť, oddanosť demokracii, rešpektovanie právneho systému štátu, ako aj relevantných právnych dokumentov a odporúčaní, váženie si občianskej slobody, slušnosti a spravodlivosti..

Tento etický kódex určuje pravidlá pri vytváraní a udržiavaní etickej kultúry agentúry a je záväznou normou pre všetkých pracovníkov, spolupracovníkov a dopisovateľov redakcie, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu internetových vydaní.

Z toho vyplývajú zásady nášho správania vo vzťahu k čitateľom i respondentom.

 

Zverejňovanie informácii

Povinnosťou agentúry je podávať čitateľom pravdivé, presné a neskreslené informácie. Agentúra zverejňuje spravodajstvo z vopred overených zdrojov, alebo pripravuje vlastné spravodajstvo.

Ak sa niektoré dôležité informácie nedajú z objektívnych dôvodov overiť, treba to pri ich zverejnení uviesť.

Publikovanie neoverených informácií, respektíve informácií z nedôveryhodných zdrojov je zakázané.

Informácie, ktorých zverejnenie môže byť spojené s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom a na základe pokynu šéfredaktora aj s právnym servisom agentúry.

Ak sa zverejní nepravdivá, skreslená alebo zavádzajúca informácia, redakcia sa v čo najkratšom čase postará o nápravu.

O uverejňovaní opráv, odpovedí a dodatočných oznámení rozhoduje šéfredaktor v súlade s tlačovým zákonom.

Autori svojimi článkami nesmú robiť skrytú inzerciu, ponúkať ani predávať inzerciu.

Politická angažovanosť je v rozpore so zásadou nezávislosti agentúry. Preto je článkoch zakázaná akákoľvek prezentácia politických názorov a vízií.

 

Autorské práva

Agentúra preberá spravodajstvo z overených zdrojov. Toto spravodajstvo uverejňuje v plnom znení bez úprav a zásahov.

Zodpovednosť v plnom rozsahu za článok resp. tlačovú správu nesie autor resp. zdroj, ktorého meno, alebo názov sa vždy uvádza v článku.

Uverejňovanie tlačových správ zabezpečuje agentúra v súladu so zákonom 618/2003 Z.z.

Agentúra zabezpečuje uverejňovanie spravodajstva, článkov resp. tlačových správ v iných médiách len so výhradným súhlasom autorov.