V lete tohto roku si pripomenieme 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na tejto významnej udalosti našich dejín sa dohodli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban na evanjelickej fare v Hlbokom, čím prispeli k zvýšeniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa. Práve na počesť jedného z kodifikátorov spisovného jazyka Jozefa Miloslava Hurbana, sa každoročne na jar koná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – Hurbanov pamätník.

Okresné súťaže Hurbanovho pamätníka, ktorý je súčasťou celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, sa uskutočnili 22. marca 2023 v ZUŠ v Senici a 4. apríla 2023 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Stretli sa na nich najlepší recitátori okresov Senica a Skalica, ktorí nám prišli sprostredkovať svoje zážitky a pocity z prečítaných literárnych diel a skonfrontovať svoje nadanie pre interpretáciu umeleckého slova.

Počas 55. ročníka Hurbanovho pamätníka v Senici sa prezentovalo 21 recitátorov a 2 divadelné kolektívy. Vysokú umeleckú úroveň prednesov a oboch inscenácií ocenili účastníci súťaže i odborná porota, v ktorej pracovali Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková a Mgr. art. Renata Jurčová. Do krajskej súťaže Hollého pamätník sa podarilo prebojovať Viktórii Harasníkovej, Elle Viečorekovej a Hane Hájekovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica, Alexii Báňayovej, Michalovi Farkašovi, Kláre Jurášovej a Daniele Rybnikárovej zo ZUŠ v Senici a Jakubovi Valáškovi zo ZŠ s MŠ v Cerovej. Divadelné kolektívy Zádrapky, pracujúce pri ZUŠ v Senici, uviedli dve inscenácie. Za predstavenie Homeostáza, ktoré režijne pripravila Mgr. Jana Báňayová s kolektívom súboru, získali pekné 2. miesto. Súťaž vyhrali a 1. miesto porota udelila Zádrapkárom za divadelné predstavenie Pralinka v réžii Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD. Obe divadlá poézie postúpili do krajskej súťaže do Trnavy.

V januári 2023 uplynulo 100 rokov od narodenia významnej slovenskej poetky a prozaičky, autorky kníh pre deti a mládež Kristy Bendovej. Počas okresných súťaží sme si vypočuli aj tri prednesy z tvorby tejto deťmi obľúbenej autorky. V kategórii prózy jej texty zarecitovali Ella Viečoreková (Spomalená princezná), Patrik Krajči (O somárskej sove a sovskom somárovi) a Miroslav Baláž (A teraz o tom, ako som sa dostal do teplých krajín).

Umenie interpretácie slova v skalickom okrese reprezentovalo 23 detí a študentov, výkony ktorých hodnotili odborníčky na umelecký prednes, lektorky a skúsené porotkyne Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková a PhDr. Zuzana Ocharovichová. Najlepšie sa v súťaži darilo a do krajského kola postúpili Lenka Fábiková a Miroslav Baláž zo ZŠ v Skalici, Vajanského ulica, Agáta Čmiková, Ema Holienčinová a Eliška Gajdúšková zo ZŠ v Skalici, Strážnická ulica, Matthias Novák zo ZUŠ v Gbeloch, Jakub Jureňa zo ZŠ s MŠ Gbely, Karolína Bahýlová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a Nina Flajžíková zo SSOŠ Via Humana v Skalici. Divadlo poézie Studňa pracujúce pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici odohralo náročnú inscenáciu s názvom Cascando, za ktorú mu bolo v súťaži udelené krásne 2. miesto. Režijne ho so súborom študentov pripravili Mgr. Jana Zelenková, Pavlína Barbaričová a Dáša Vlková.

Súčasťou okresných súťaží boli hodnotné rozborové semináre – stretnutia odbornej poroty s recitátormi a divadelníkmi, ktoré priniesli veľa námetov na premýšľanie o literatúre, kvalite literárnych diel, umeleckom slove a možnostiach jeho interpretácie na verejnosti.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom Hurbanovho pamätníka je Národné osvetové centrum v Bratislave. Obvodné a okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie v okresoch Senica a Skalica organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci a s podporou Mesta Holíč, Mesta Skalica, Obecného úradu v Kútoch, Základnej umeleckej školy v Senici, Spoločného školského úradu v Holíči, Centra voľného času v Holíči a s finančnou podporou Coop Jednoty, SD Senica, za čo im úprimne ďakujeme.

Za vynikajúce prednesy a divadelné inscenácie ďakujeme recitátorom, členom divadiel poézie, pedagógom a režisérom. Teší nás a ceníme si, že sa do súťaží zapojili a priniesli tak nám i sebe navzájom veľa motivácie, povzbudenia do ďalšej tvorivej práce, inšpirácie.

Postupujúcim recitátorom a divadelným kolektívom prajeme v krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave v dňoch 3. – 5. mája 2023 veľa šťastia, úspechov a naplnenie túžob a očakávaní.

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica