2017_31_03 (3)

 

Na podporu projektov z oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a športu prerozdelí bratislavská župa viac ako  dva milióny eur. Tieto peniaze  pôjdu do celého územia. Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja totiž na dnešnom XXV. pracovnom zasadnutí schválili návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

 

„V totálnej väčšine krajské zastupiteľstvo schválilo regionálnu dotačnú schému. Na to sme veľmi hrdí. Celý tento mechanizmus je postavený na tom, že keď už dávame takúto veľkú sumu subjektom v rámci celého kraja, tak potom podrobuje projekty veľmi prísnej kontrole. To znamená odborným nezávislým komisiám, ktoré keď to schvália, tak to prechádza do dotačnej komisie, ktorá to schvaľuje a podrobne prechádza každý jeden projekt a potom to prechádza do zastupiteľstva. Došlo znova k veľmi širokému konsenzu, za ktorý treba poďakovať poslancom a poslankyniam, rovnako starostom a primátorom v rámci celého územia a koniec koncom aj verejnosti, ktorej to bude slúžiť, že aj na tých odborných komisiách prišlo k hlbokému konsenzu. My skutočne slúžime ako referenčný bod akým spôsobom podporovať v rámci celého kraja  tieto oblasti a sami ste počuli, že už sa o to zaujíma košická župa, ktorá by rada prevzala tento dotačný mechanizmus. Veľmi podobný mechanizmus v tejto chvíli rozbieha Krajská organizácia cestovného ruchu, samozrejme v oveľa menšej miere, zameranej na aktivity cestovného ruchu, ale s rovnako veľkým nasadením,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a športu 2017 posudzovali členovia odborných hodnotiacich komisií, ktoré boli odporúčaním pre poslancov Zastupiteľstva BSK. Z celkového počtu žiadateľov 1023 v dotačných schémach bude podporených 546 žiadateľov sumou z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 2.081.120 €.

 

Na podporu kultúry na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy prišlo spolu 559 žiadostí v úhrnnej požadovanej výške dotácií v sume 5 815 065,21 EUR. Hodnotiaca komisia odporučila dotačnej komisii podporiť spolu 317 v celkovej odporúčanej sume 898 560,- EUR.  304 žiadostiach a zároveň navrhli 13 žiadateľom navýšiť dotáciu spolu v sume 52 450,- EUR, čo si bude vyžadovať navýšenie celkových finančných prostriedkov alokovaných v dotačnej schéme o predmetnú sumu. Zároveň Dotačná komisia navrhla 12 žiadateľom poskytnúť mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektu v celkovej sume 86 000,- EUR.

 

Pre výzvu na podporu rozvoja vidieka bola pre rok 2017 alokovaná suma vo výške 349 440,00 EUR. Prostredníctvom elektronického systému bolo evidovaných 49 žiadostí, ktorých celková požadovaná suma dosiahla hodnotu 674 397,11 EUR. Na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie navrhla Dotačná komisia Z BSK schváliť 39 projektov v celkovej sume 349 440 EUR, pričom 2 projekty navrhla Dotačná komisia Z BSK na mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektov spolu v sume 15 000,-EUR. Konkrétne ide  projekt obce Tomášov „Rekonštrukcia spevnených plôch a parkovacích miest pred ZŠ“ a obce Plavecký Mikuláš „Rekonštrukcia spevnenej plochy“.

 

Na podporu turizmu na rok 2017 prišlo spolu 63 žiadostí v úhrnnej požadovanej sume podpory  845 953,36 EUR. V Bratislavskej Regionálnej Dotačnej Schéme na podporu turizmu je schválených 249 600,- Eur.  Po záverečnom zasadnutí Dotačnej komisii dňa 23.3.2017, členovia dotačnej komisii súhlasili s odporúčacím návrhom odbornej hodnotiacej komisie pri 58 žiadostiach a zároveň navrhli 1 žiadateľovi navýšiť dotáciu v sume 2000,- Eur, čo si bude vyžadovať navýšenie celkových finančných prostriedkov alokovaných v dotačnej schéme. Zároveň Dotačná komisia navrhla 4 žiadateľom poskytnúť mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektu v celkovej sume 24 000,- Eur.

 

V oblasti na podporu športu a mládeže požiadalo elektronicky o dotáciu 460 žiadateľov. Celková alokovaná suma na podporu projektov v tejto oblasti predstavuje 499 200 eur. Tú si rozdelí 153 schválených žiadostí dotačnou komisiou plus 45 žiadostí „mimoriadneho alebo osobitného významu“.

 

„Dotačná politika BSK sa pustila novým smerom. Schválením VZN pre sektorové politiky kultúra, rozvoj vidieka, turizmus, mládež a šport nám zadala nástroj, ktorým naozaj podporíme regionálny rozvoj. Je veľmi dôležité zapájať do spolupráce všetky malé neziskové organizácie, podnikateľov, kultúrnikov, ale aj všetkých tých, ktorí nám  pomôžu spoločne budovať regionálny rozvoj pomocou tohto nástroja. Naozaj ukážeme spoločný  výsledok. Je to ukážkový nástroj pre ostatné samosprávy ako sa má región rozvíjať spoločne,“ vyjadrila sa Tatiana Mikušová, poslankyňa Zastupiteľstva BSK.

 

Župní poslanci takisto schválili dotácie „mimoriadneho, alebo osobitného“  významu pre Bratislavský samosprávny kraj v sume  297.600 €  z rozpočtu BSK (časť z celkovej schválenej sumy 2.378.720 eur) pre 63 projektov vzhľadom na ich regionálny význam. Z toho 45 podporených žiadostí sa týkalo rozvoja športu a aktivít pre mládež.

 

Zdroj: bratislavskykraj.sk