Úvod knihy tvoria po básni Sedembolestná Panna Mária od Gorazda Zvonického príhovory primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka a pátra Ondreja Kentoša, OSPPE a dvoch čestných občanov mesta, speváčky Jany Kocianovej a spisovateľa Dušana Dušeka.

 

Kniha je rozdelená do desiatich hlavných kapitol:

Poloha, prírodné pomery, obyvateľstvo                                                               

Povrch, Podklad, Ovzdušie, Vodstvo, Záplavy z Myjavy, Pôdy,  Rastlinstvo, Živočíšstvo, Z histórie lesov, Mávate na Vianoce „sviňúvkovú“ polievku?, Urbár, Osídlenie, Obyvateľstvo, Cholera, Vysťahovalectvo, Etniká

História   

Erby, Pečate a znaky, Historický vývoj názvu obcí, Historické názvy časti chotárov, Richtári, Starostovia, Primátori, Notári, Advokáti, Vyhlásenie obce za mesto, Dejiny Šaštína, História Stráže    nad Myjavou, Lovecký zámok Belveder, Hrad, Svadba na šaštínskom hrade, Majiteľ Šaštínsko-holíčskeho panstva, Hrad Ostrý kameň, Beda odsúdeným, Česká cesta, Jantárová cesta, Šaštínske    panstvo,  Dejiny starého farského kostola v Šaštíne, Kostol sv. Alžbety, Sedembolestná Panna Mária, Prehľad   najdôležitejších udalostí, Trojhranná kaplnka, Zázračné uzdravenia, Slnečné  hodiny, Stavovské povstanie,  Námestie,   Ako sa kedysi svietilo, Z rozprávania starého otca,    Počti ročité a widaňa na rok 1863-64, Cisárske manévre na Záhorí,  Zápisnice zo zasadania obce Šaštín z r. 1923 – 1931, Udalosti obce Stráže nad Myjavou

Poľnohospodárstvo, remeslá, priemysel, obchody                                               

Poľnohospodárstvo, Remeslá, cechy a obchody, Zoznam živnostníckych oprávnení, Hrnčiari,  Tehliarstvo, Mlynári,Šaštínsky kôš ,  Manufaktúra, Obchody, Baťovňa,Živnostenská strana  stredostavovská, Banky, Hostince, Poštovníctvo, Zdravotníctvo, Jednota, Trikota, Kovotvar, Pórobetón, Kerko, Hríbareň, Tatrachema, Výroba umelých kvetov, Zoznam prevádzok v našom meste k 1.1.2018

Školstvo

Školstvo Šaštín, Škola Stráže, Detské jasle, Materské škôlky, Špeciálna základná škola. Základná umelecká  škola,Gymnázium Jána Bosca, Centrum voľného času, Učebné pomery u židov

Cirkev

Archidiakonát, Farári, Pátri pavlíni, Saleziáni don Bosca, Cintoríny,Pomníček nenarodených detí, Kalvária v Šaštíne, Kalvária v Strážach, Kríže a kaplnky, Brána  milosrdenstva, Zvony, Vzácne návštevy Baziliky, Jeruzalem, Národné kultúrne pamiatky,  Rehoľné sestry, Apoštol  národov dvadsiateho storočia, Mariologické múzeum, Púte

Kultúra   

Knižnica, Vydavateľská činnosť, Divadlo, Estrády, Kino,Hudba, Spevokol, Výtvarné umenie, Zvyky a tradície, Fašiangy, Súbor Borinka, Odvody, Kroniky, Kalendáre, Na návšteve u pána prezidenta, Zbor pre občianske záležitosti, Stavanie mája, Ceny a vyznamenania mesta, Kalendáre, Kolotoče, Cirkus

Spolky                                                             

Šport, Hasiči, Poľovníctvo, Rybárstvo,  Slovenský červený kríž, Včelársky spolok, Slovenský zväz filatelistov, Chovatelia  poštových holubov, ZO Jednoty dôchodcov,  Zväz telesne postihnutých, Mikroregión, Partnerské obce a mestá

Vojnové udalosti                                                                                                       

Prvá svetová vojna, II. sv. vojna, Samoobsluha v banke

Ostatné    

Vedenie mesta, Doprava, Železničná stanica,  Čestná stráž v prezidentskom paláci, Zariadenie pre seniorov, Záchranný koráb, Cestovný ruch – Gazárka, TIK, Studne, Brány,  Mosty, lávky, Miestne ľudové názvy.

Texty vyše 450-stranovej knihy ktorá je prvou ucelenou monografiou o Šaštíne-Strážach, sú obohatené množstvom obrazového materiálu.

Veríme, že svojím širokým obsahom a konkrétnou obrazovou prílohou, táto kniha poteší nielen tých skôr narodených ale, že bude inšpiráciou svojim chronologickým obsahom pre mladšie generácie, ktoré túžia poznať históriu svojho rodného mesta, prípadne pre študentov, pri ich školských prácach.