Senické zrkadielko Anky Gamanovej je regionálnou postupovou súťažou a prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti. Je súčasťou celoštátnej súťaže a prehliadky Zlatá priadka, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Senického zrkadielka je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do jubilejného 50. ročníka súťaže sa môžu zapojiť detské kolektívy do 24. 2. 2023.

Súťaž je určená deťom do 15 rokov. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Súťaže sa môžu zúčastniť detské a mládežnícke divadelné súbory, môžu sa prezentovať v rôznych druhoch divadelného umenia: činohra, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

Divadelné kolektívy a jednotlivci sa môžu prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/.

Súťaž má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Na každom stupni bude divadelné výstupy hodnotiť odborná porota, ktorá udelí jeden priamy postup a návrhy na postup do vyššieho kola súťaže. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

Senické zrkadielko Anky Gamanovej sa uskutoční 21. 3. v priestoroch MsKS Senica. Propozície regionálnej súťaže Senické zrkadielko A. Gamanovej nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici: https://osveta-senica.sk/zlata-priadka-2023-propozicie/.

Kontakt: Bc. Anna Stromková, Záhorské osvetové stredisko Senica, tel. 0918 653 092, 034 651 3740, e-mail: stromkova.anna@zupa-tt.sk.

                                                                                                 Bc. Anna Stromková

                                                                                   Záhorské osvetové stredisko v Senici