Profesor MUDr. Ľ. Valach patril u nás  medzi prvých, ktorí dôsledne zavádzali biologické žiarenie do liečby zhubných nádorov, najmä rakoviny a je priekopníkom onkológie na Slovensku.

 

* 18.03.1893 (Skalica)               + 01.05.1941 (Bratislava)

 

Narodil sa v Skalici, kde skončil aj gymnaziálne štúdiá. Medicínu študoval na univerzite v Budapešti, Prahe a Bratislave. Už ako študent pracoval na internej klinike profesora Dr. Hynku v Bratislave a roku 1921 sa stal asistentom röntgenológie a fyzikálnej terapie.

Týmto odborom zostal verný aj v ďalšej lekárskej činnosti. O rok neskôr začal pracovať na internej klinike prof. Hynka, prvého rektora UK, ako klinický asistent. Aby zvýšil svoju odbornú a vedeckú kvalifikáciu absolvoval študijné pobyty v Prahe, Londýne, Amsterdame,  Bruseli a v Berlíne.  Ako röngenológ – internista sa zameriaval na röngenovú diagnostiku dutiny hrudnej a brušnej. Neskôr sa jeho záujem začal sústreďovať aj na fyziológiu a patológiu žlčníka. Po získaní docentúry sa jeho odborná a vedecká orientácia zameriava viac na  terapeutické využívanie röngenového a najmä rádiového žiarenia. Zameral sa  v tomto smere na terapeutickú problematiku zhubných nádorov, predovšetkým kožnej a gynekologickej rakoviny.
Bol zakladateľom Spoloku slovenských medikov a stal sa jeho prvým predsedom. Bol tiež predsedom Slovenskej protirakovinovej spoločnosti a funkcionárom Slovenskej lekárskej komory.

V rôntgenológii a rádioterapii sa zdokonaľoval na študijných cestách v Prahe, Londýne, Amsterdame, Bruseli a Paríži. Dňa 16. augusta 1928 sa habilitoval z internej röntgenológie a rádioterapie habilitačným spisom „Röntgenodiagnostika chorôb žlčníka a žlčovodov dnešnej doby“. Roku 1931 ho poverili vedením rádioterapeutického ústavu, ktorý viedol až do svojej smrti. V roku 1934 sa stal mimoriadnym a roku 1939 riadnym profesorom röntgenológie a rádiológie na Lekárskej fakulte Komenského univerzity.

Aktívne pracoval v Spolku slovenských lekárov a vedecké práce publikoval v Bratislavských lekárskych listoch. Bol zakladateľom a prvým predsedom Spolku slovenských medikov a funkcionárom Lekárskej komory. Ľ. Valach vytrvalo a sústavne upozorňoval, že do liečby treba zapojiť aj žiarenie, až napokon sa mu podarilo presvedčiť profesorský zbor LFUK  o potrebe vybudovať rádiologickú kliniku. Nový Rádioterapeutický ústav sídlil na Špitálskej ulici v Bratislave Valach1_budova_marec_2013
Ako predseda protirakovinovej spoločnosti vybudoval moderný röntgenologický a rádioterapeutický ústav, ale jeho otvorenia sa už nedožil. Pracoval za veľmi ťažkých podmienok, obetoval sa pacientom . Prof. MUDr. Ľudovít Valach zomrel 1. mája r. 1941. Na Slovensku patrí k zakladateľom rádioterapie.

 

Zdroje: Skalica 1992
TIBENSKÝ, J. – PŐSS, O. a kol. 1999. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 3. Bratislava: AEP1999. ISBN 80-88880-34-3 (Ľudovít Valach, str. 110 – 112)
Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope: Prvý röntgenológ na Slovensku – prof. Vojtech ALEXANDER
Spracovala Mgr. Mária Izakovičová, https://www.vedatechnika.sk