Spisovateľ, autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ

 

* 09.07.1908 (Malacky)             +23.06.1969 (Bratislava)

 

Narodil sa v Malackách. Ľudo Zúbek pochádzal z murárskej rodiny Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Bratislave (1925). Prvú literárnu prácu uverejnil po skončení štúdií. Pracoval ako bankový úradník v Bratislave, Malackách, Zohore, Skalici, Hlohovci. V rokoch 1932-1946 pôsobil v Slovenskom rozhlase. Krátku dobu (1946-1947) pracoval na Povreníctve informácii. Od roku 1947 ako redaktor a neskoršie ako riaditeľ vydavateľstva Tatran. Potom až do svojej smrti ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

Literárne kritiky publikoval pod pseudonymom Vladimír Malina v Slovenských pohľadoch a Kultúre. Aktívne prispieval článkami, novelami do časopisov a novín. Svoju umeleckú dráhu začal rozhlasovou Ján Kupecký I-II, ktorú rozpracoval do knihy s názvom Farebný sen (1938). Po oslobodení sa venoval písaniu kníh pre mladú generáciu. Podľa odbornej kritiky medzi najvýznamnejšie jeho diela patria: V službách Mateja Hrebendu (1949), Murársky chlieb (1952), Doktor Jesénius (1956), Jar Adely Ostrolúckej (1957), Zlato a slovo (1962), Rytieri bez meča (1967), Štvrtá stena (1971), Gaudeamus igitur alebo sladký život študentský (1965), Moja Bratislava (1965), Ríša Svätoplukova (1969). Ľudo Zúbek sa venoval predovšetkým histórii Slovenska a jeho významným osobnostiam. Svojimi knihami priblížil mladej generácii naše pohnuté dejiny. Odborná kritika hodnotí najvyšši novelu Skrytý prameň (1956), ktorá sa zaoberá životom a prácou Majstra Pavla z Levoče. Niektoré jeho diela boli preložené do češtiny, maďarčiny, ruštiny, poľštiny. Ľudo Zúbek prekladal do slovenčiny diela českých spisovateľov B. Říhu, K. Schulza, z maďarčiny B. Illésa, K. Mikszátha, J. Nyíró, M. Szabovú.

Teoreticko-kritickou činnosťou sa pričinil o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre dospelých. Prejavil zmysel pre vyjadrenie historických udalostí a charakteristiku doby. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače. Jeho skutočný prínos spočíva v orientácii na žáner historického románu a na žáner umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním. V roku 1967 mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Zomrel v Bratislave.

 

vzdelanie

1913 – 1918 ľudová škola, Malacky
1918 – 1921 meštianska škola, Malacky
1921 – 1925 obchodná akadémia, Bratislava

Pôsobenie:

1925 – 1931 bankový úradník, Bratislava, Malacky, Skalica, Zohor, Hlohovec, Piešťany
1932 – 1946 tajomník literárneho oddelenia, potom dramaturg, vedúci slovesného programu, šéfredaktor časopisu Slovenský rozhlas (od roku 1940), Slovenský rozhlas, Bratislava
1946 – 1947 vedúci propagačného a publikačného odboru Povereníctva informácií
1947 – 1956 vedúci redaktor vo vydavateľstve Tatran (1947 riaditeľ)
Od 1957 spisovateľ z povolania

Ocenenia:

1967 titul Zaslúžilý umelec
1966 Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju slovenskej literatúry pre deti, udelená Literárnym fondom, slovenskou sekciou IBBY a Bibianou

Pocty:

Základná umelecká škola a Centrum voľného času pomenovali po ňom okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Jej prvý ročník sa uskutočnil 25. 4. 2005.

tvorba

Rozhlasové hry pre dospelých:

1934 Katastrofa
1934 Ľudovít Štúr
1935 Život básnika a i.

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov
1939 Pochod do Mexika

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský
1965 Moja Bratislava
1969 Ríša Svätoplukova

Životopisno-historické prózy pre mládež:

1949 V službách Mateja Hrebendu
1956 Doktor Jesenius
1956 Skrytý prameň
1957 Jar Adely Ostrolúckej
1962 Zlato a slovo
1967 Rytieri bez meča
1971 Štvrtá stena (posmrtne vydaný román zo súčasnosti)

Autobiografia:

1952 Murársky chlieb

Ostatné:

1938 Ján Kupecký I-II (životopisný román)
1965 Farebný sen

Filmové námety:

1958 V hodine dvanástej
1973 Skrytý prameň
1974 Do zbrane, kuruci!

Úprava prekladov pre mládež:

 • Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)
 • epizódy Cosette z románu V. Huga Bedári (podľa prekladu J. Belnaya a J. Felixa)Bibliografia:
 • Poliak, J.: Literatúra, mládež, súčasnosť. Bratislava 1963
 • Klátik, Z.: Priekopník historickej prózy. ZM 11, 1967
 • Petrík, V.: Hľadanie prítomného času. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Podoby a premeny literatúry pre mládež. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Črty k portrétu Ľuda Zúbka. ZM 18, 1974
 • Klátik, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava 1975
 • Jurčo, M.: Skrytý prameň. SP 92, 1976
 • Chorváth, M.: Cestami literatúry. Bratislava 1979
 • Števček, J. – Bagin, A.: Obrazy a myšlienky. Bratislava 1979
 • Jurčo, M.: Ľudo Zúbek a rozhlas. ZM 23, 1979
 • Jurčo, M.: Kritická a recenzentská aktivita Ľuda Zúbka. ZM 24, 1980
 • Tomčík, M.: Epické súradnice. Bratislava 1980

 

Zdroj: : Ivan Knotek, Záhorie 2006,  www.osobnosti.sk