Známa odborníčka na jazykovú kultúru a vývin slovenského jazyka. Slovenčinu vyučovania na univerzitách na Slovensku, Nemecku a Chorvátsku.

* 25.06.1936 (Prietrž)               +20.11.2015 ()

Publikovala mnoho odborných kníh a príručiek z tejto oblasti. Časť z jej publikačnej činnosti – Myjavsko-berzovské nárečia, Vplyv osídlenia na formovanie zvukovej stránky, Z fonologického vývinu myjavsko-berezovských nárečí, Teória vyučovania slovenského jazyka, Náuka o slovnej zásobe, Základy jazykovej kultúry, O jazykovej kultúre Záhoráka, Diktáty a pravopisné cvičenia a mnoho ďalších knískrípt a učebníc.

 

vzdelanie

1955 – 1960 Vysoká škola pedagogická v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra

1978 ukončenie ašpirantského štúdia obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

1980 titul PhDr.

1984 titul doc.

životopis

Anna Rýzková pracuje v oblasti výskumu slovenských nárečí, fonetiky, fonológie, jazykovej kultúry a dejín slovenského jazyka.

Anna Rýzková sa narodila v Prietrži, v okrese Senica, v rodine kováča. V rokoch 1955 – 1960 študovala na Fakulte spoločenských vied na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde si vybrala štúdium slovenského jazyka.

Jej vzťah k rodisku sa prejavil už v začiatkoch jej vedeckej činnosti v rozsiahlej štúdii o myjavsko-brezovských nárečiach.

Najdlhšie obdobie svojej profesionálnej kariéry prežila Anna Rýzková na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, hoci predtým vystriedala viaceré pôsobiská.

V rokoch 1955 – 1960 pôsobila na Osemročnej strednej škole v Malackách a v rokoch 1960 – 1962 na Základnej deväťročnej škole v Malackách, ako učiteľka. V rokoch 1962 – 1986 pôsobila ako asistentka, odborná asistentka a neskôr ako docentka katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. V rokoch 1984 – 1986 bola vedúcou katedry a prodekankou fakulty UK. Ako lektorka slovenského jazyka pôsobila aj na univerzitách v zahraničí – v Berlíne na Humboldtovej univerzite, v období rokov 1971 – 1973 a v rokoch 1995 – 1999 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Počas svojho pôsobenia vydala na obidvoch univerzitách učebnice slovenského jazyka.

V rokoch 1986 – 1987 pôsobila ako docentka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1987 – 1998 ako docentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1999, po návrate na Slovensko, viedli jej kroky na Trnavskú univerzitu, konkrétne na Pedagogickú fakultu, kde ako docentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôsobí doteraz.

Okrem pedagogickej činnosti, sa docentka Rýzková venuje aj iným aktivitám. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti, ako recenzetka posudzovala desiatky vedeckých monografií, odborných publikácií, vysokoškolských učebných textov, ale aj učebníc pre základné a stredné školy.

Bohatá publikačná činnosť Anny Rýzkovej obsahuje okrem iných diel aj Základy jazykovej kultúry , ktorých spoluautorom je A. Kráľ, Pravopisný výcvik v 5. – 8. ročníku ZŠ, príručku s názvom Všestranný jazykový rozbor, ktorej bola spoluautorkou. V súčasnosti pracuje docentka Rýzková na ďalších cvičebniciach a príručkách pre základné a stredné školy, v ktorých sa zameriava predovšetkým na rozvoj jazykovej kultúry žiakov.

Ocenenia:

1986 titul vzorná učiteľka a Strieborná medaila Univerzity Komenského

2006 Zlatá medaila Trnavskej univerzity

tvorba

Monografie:
Rýzková, A: Myjavsko-brezovské nárečia. Vplyv osídlenia na formovanie zvukovej stránky. 1978. Kandidátska dizertačná práca, 251 s.
Rýzková, A: Z fonologického vývinu myjavsko-brezovských nárečí. 1980. Rigorózna práca. 159 s.
Vysokoškolské učebnice a skriptá:
Betáková, V. a kol.: Teória vyučovania slovenského jazyka. Bratislava : Alfa, 1972. 172 s. (Časť 15 s.)
Baláž, P. – Bujalka, A. – Rýzková, A: Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka. Náuka o slovnej zásobe. Bratislava : Univerzita Komenského, 1979. 140 s. (Časť 40 s.)
Kráľ, Á. – Rýzková, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 128 s. (Časť 31 s.)
GladowW, A. – Rýzková, A.: Grundkurs Slowakisch I., II. Berlín : Homboldt Universität zu Berlin, 1986. 265 s. (Časť 177 s.)
Rýzková, A.: Slovaščina za Slovence (Slovenčina pre cudzincov). Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1998. (Dotlač: 2001.) 152 s.
Vedecko-odborné štúdie a články:
Rýzková, A: Jazykové vzdelávanie ako jeden z predpokladov jazykovej kultúry. In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 1955.
Rýzková, A: Výskum mestskej reči v záhorských mestách. In: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Nitra : Pedagogická fakulta, 1965.
Rýzková, A: Vzťah kvantity a prízvuku v nemčine v porovnaní so slovenčinou. In: Problémy filologického štúdia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.
Rýzková, A: Vplyv osídlenia na formovanie fonologického systému myjavsko-brezovských nárečí. In: Jazykovedné štúdie XVIII. Vydavateľstvo SAV 1983.
Rýzková, A: Nácvik spisovnej výslovnosti v myjavsko-brezovskom nárečovom prostredí. In: Philologia IV. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.
Rýzková, A: O jazykovej kultúre Záhoráka. In: Kultúra slova IV, 1970.
Rýzková, A: Storočnica Jána Damborského. In: Kultúra slova XIV, 1980.
Rýzková, A: O stratifikácii národného jazyka. In: Kultúra slova XXI, 1987.
Učebnice pre základné a stredné školy:
Patáková, M. – Rýzková, A.: Diktáty a pravopisné cvičenia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965 (1. vyd.), 1967 (2. vyd.), 1970 (3. vyd.). 221 s.
Patáková, M. – Rýzková, A.: Pravopisný výcvik v 5. – 8. ročníku základnej školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970 (1. vyd.), … 1990 (6. vyd.). 274 s.
Betáková, V. – Rýzková, A.: Všestranný jazykový rozbor. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970 (1. vyd.), 1984 (2. prepracované vydanie). 340 s.
Kolektív autorov: Požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na vysoké školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. (Moja časť: Náuka o slovnej zásobe.)
Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 2. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (5. vyd.) 56 s.
Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 3. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), 2000 (5. vyd.). 78 s.
Rýzková, A. – Benková, J.: Učíme sa pravopis v 4. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (5. vyd.). 80 s.
Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 5. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (6. vyd.). 71 s.
Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 6. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (6. vyd.). 80 s.
Rýzková, A. – Benková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 7. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (6. vyd.). 77 s.
Rýzková, A. – Rýzková, J. – Matúšová, A.: Precvičme si pravopis v 8. ročníku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 (1. vyd.), … 2000 (6. vyd.). 96 s.
Rýzková, A. – Benková, J.: Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 1. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 53 s.
Rýzková, A.: Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 3. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 94 s.
Rýzková, A.: Precvičme si pravopis v 9. ročníku základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 126 s.
V súčasnosti sa pripravujú ďalšie reedície niektorých jej prác.
 
Zdroj:  http://www.obecprietrz.sk,  http://www.osobnosti.sk